Welcome to Rita Visa Advisor

Talk to expert

+662-012-5246

Apply Now

Rita Visa Advisor

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

การจดทะเบียนสมรสกับคู่ของคุณในประเทศไทย เราสามารถช่วยคุณให้ราบรื่นและรวดเร็วขึ้นได้ กระบวนบริการของเราเกี่ยวกับการแต่งงานในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

  1. ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้พลเมืองต่างประเทศแต่งงานกับคนไทยได้ พวกเขาจะต้องแสดงหลักฐานว่าชาวต่างชาติมีอิสระที่จะแต่งงานหรือเป็นโสด หลักฐานที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอจะต้องได้รับจากแผนกบริการพลเมืองอเมริกันของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

    ให้บริการแก่พลเมืองอเมริกันที่มีการรับรองและประทับตราที่เรียกว่า“การยืนยันอิสรภาพที่จะแต่งงาน” กระบวนการรับเอกสาร “การยืนยันอิสรภาพที่จะแต่งงาน" อาจใช้เวลา 30-60 นาทีและจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานทูต

  2. แปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ได้รับจากสถานทูตอเมริกันเป็นภาษาไทยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  3. นำเอกสารที่แปลแล้วไปที่กระทรวงการต่างประเทศ จะมีฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องของลายเซ็นของคุณและตราประทับสถานทูต
    การแปลเอกสารจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นตัวแทนในการดูแลเอกสารและตลอดกระบวนการ ใช้เวลา 3 วัน
  4. บริษัทของเราจะทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ประจำเขตให้คุณ โดยปกติคุณต้องนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามทางเราสามารถทำการเร่งเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้นได้
  5. เจ้าหน้าที่ของเราจะพาคุณและคู่สมรสของคุณไปที่สำนักงานเขตพร้อมเอกสารทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย พนักงานของเราจะช่วยคุณและคู่สมรสของคุณเรื่องเอกสารทั้งหมดตลอดการดูแลที่อยู่ที่นั่น คุณทั้งคู่จะได้ใบทะเบียนสมรสในวันนั้น

Free Immigration Assessment

Find out your options for visa by completing a free online assessment.