Welcome to Rita Visa Advisor

Talk to expert

+662-012-5246

Apply Now

Rita Visa Advisor

เอกสารการปกครองบุตร

หากคุณต้องการพาบุตรของคู่หมั้น/ภรรยาไปประเทศสหรัฐอเมริกา คู่หมั้นหรือภรรยาของคุณจะต้องมีเอกสารยืนยันว่ามีอำนาจและสิทธิในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว เพื่อที่จะพาบุตรย้ายถิ่นฐานถาวรไปที่สหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้เป็นสิ่งที่สถานฑูตอเมริกาต้องการ

เอกสารการปกครองบุตรคุณจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลตามทะเบียนบ้าน กระบวนนี้เราจะให้ทนายของเราติดต่อคู่หมั้นหรือภรรยาของคุณเพื่อที่จะขอข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการยื่นเรื่องต่อศาล ทนายของเราผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารการปกครองบุตรซึ่งทำมาแล้วในหลายจังหวัดของประเทศไทย

Free Immigration Assessment

Find out your options for visa by completing a free online assessment.