Welcome to Rita Visa Advisor

Talk to expert

+662-012-5246

Apply Now

Rita Visa Advisor

ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด)

หลังจากคู่หมั้นของคุณ หรือบุตร เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K-1 หรือวีซ่า K-2 พวกเขาจะต้องยื่นขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (กรีนการ์ด) เพื่อให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมาย ถิ่นที่อยู่ถาวร (LPR)

การยื่นขอการปรับสถานะของภรรยาและลูกของคุณ เมื่อภรรยาและลูกของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บริษัทของเราเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการยื่นการเปลี่ยนแปลงสถานะรวมถึงใบขออนุญาตออกนอกประเทศฉุกเฉิน และใบอนุญาตการทำงาน

Free Immigration Assessment

Find out your options for visa by completing a free online assessment.