Welcome to Rita Visa Advisor

Talk to expert

+662-012-5246

Apply Now

Rita Visa Advisor

ขอสัญชาติอเมริกันสำหรับทารกแรกเกิด 

การมีลูกเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคู่รัก หากทารกเกิดในสหรัฐอเมริกา จะเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากมาก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เอกสารหลายอย่างเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดให้กับลูกน้อย หากทารกเกิดในประเทศไทยคุณต้องขอสูติบัตรจากสำนักงานเขตที่ลูกของคุณเกิด หลังจากนั้นคุณสามารถยื่นขอสัญชาติและหนังสือเดินในต่างประเทศได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

เมื่อแฟน / คู่หมั้นหรือภรรยาของคุณให้กำเนิดบุตรในประเทศไทย ลูกของคุณจะสามารถสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันได้ คุณต้องสมัครหนังสือเดินทางสหรัฐฯสำหรับทารกแรกเกิดในต่างประเทศ
ทางเราสามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับรายงานกงสุลของการเกิดในต่างประเทศ (CRBA) และหนังสือเดินทางสหรัฐฯครั้งแรกในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้เรายังสามารถเตรียมเอกสารประกอบและขอนัดวันสัมภาษณ์สำหรับลูกน้อยของคุณอีกด้วย

 
 
Free Immigration Assessment

Find out your options for visa by completing a free online assessment.