Welcome to Rita Visa Advisor

Talk to expert

+662-012-5246

Apply Now

Rita Visa Advisor

การหย่าร้างในประเทศไทย

แฟนหรือคู่หมั้นคนไทยของคุณ จะต้องทำการหย่าอย่างถูกกฎหมายก่อนที่ยื่นวีซ่า
คู่หมั้น(K1) ของคุณจะถูกยื่น หรือก่อนที่คุณจะจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานเขตในประเทศไทย

บริษัทของเราสามารถช่วยกระบวนการหย่าร้างให้แฟนของคุณก่อนที่จะยื่นวีซ่าอเมริกา
การหย่าในประเทศไทยจะสมบรูณ์ได้ที่สำนักงานเขตเมื่อทั้งสองฝ่ายไปแสดงตัววันที่มีความประสงค์จะหย่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแสดงตัวหรือไม่สามารถมาได้หรือไม่เห็นด้วยกับการหย่าร้างในครั้งนี้ จะสิ้นสุดได้โดยการยื่นคำร้องต่อศาลครอบครัว การยื่นคำร้องขอวีซ่าของสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถยื่นได้จนกว่าการหย่าจะเสร็จสมบูรณ์

 
 
Free Immigration Assessment

Find out your options for visa by completing a free online assessment.